x 

Algemene voorwaarden

Algemeen

Wijnhuis-online.nl is een onderdeel van Wijnhuis blerick bv. En is s gevestigd in Blerick/Venlo en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12039278. Het BTW-nummer is NL807353267B01.

Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, dient de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
Wijnhuis Blerick bv behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.


Prijzen en aanbiedingen

Op de website publiceert Wijnhuis Blerick bv product- en prijsinformatie van wijnen die via de website bestelbaar zijn.

De vermelde prijzen zijn in euro's, incl. BTW, maar – voor zover van toepassing – exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten worden op de website duidelijk aangegeven.
De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Eventuele aanbiedingen zijn gedurende de aangegeven looptijd geldig, zolang de voorraad strekt.


Bestellen

Om een bestelling te doen dient de klant op het moment van bestellen minimaal 18 jaar te zijn. Door deze producten te bestellen verklaart de klant dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet.

Er is geen minimum bestelbedrag.

De klant heeft tijdens het bestellen 2 keuzemogelijkheden m.b.t. de betaal- en aflevermethode van de bestelling:
• bezorgen op opgegeven adres en online betalen.
• betalen en ophalen in de winkel van Wijnhuis Blerick Wieenpassage 36 5921 GD Venlo-Blerick.

Het op de website aangegeven leverschema is slechts een indicatie. In voorkomende gevallen kan Wijnhuis Blerick bv hiervan afwijken.

De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Wijnhuis Blerick bv van de bestelling aan de klant. Dit gebeurt via een e-mail van Wijnhuis Blerick bv aan de klant op het door de klant opgegeven e-mailadres. Indien de klant kiest voor online betalen is de overeenkomst pas definitief nadat de klant heeft betaald.

De klant kan een eenmaal bevestigde bestelling via de website niet meer annuleren.

De klant kan de bestelling alleen annuleren door telefonisch contact op te nemen met Wijnhuis Blerick bv. Wijnhuis Blerick bv bepaalt, rekeninghoudend met de status van de bestelling, of annulering van de bestelling nog mogelijk is.

Na het definitief maken van de bestelling, neemt Wijnhuis Blerick bv de bestelling in behandeling.

Wanneer Wijnhuis Blerick bv hier aanleiding toe ziet, kan Wijnhuis Blerick bv telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling, voordat deze zal worden uitgevoerd.

Wijnhuis Blerick bv houdt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden een bestelling niet volledig uit te leveren. De klant wordt hierover indien mogelijk van tevoren geïnformeerd. De klant hoeft dan alleen de verschuldigde prijs van de wel uitgeleverde producten aan Wijnhuis Blerick bv te voldoen.

Wijnhuis Blerick bv heeft het recht een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.


Ophalen en betalen bestelling in de winkel van wijnhuis Blerick bv Wieenpassage 28 5921 GD Venlo-Blerick.

De klant die ervoor kiest zijn bestelling in de winkel op te halen, kan deze, op vertoon van de bevestingse-mail, ophalen tijdens de openingstijden.

Wijnhuis Blerick bv verkoopt geen alcohol aan klanten jonger dan 18 jaar. Wijnhuis Blerick bv behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel over de leeftijd, de klant om een geldig legitimatiebewijs te vragen.

De klant betaalt bij het ophalen van zijn bestelling in de winkel de in de bevestigingse-mail vermelde prijs, behalve wanneer sprake is van kennelijke zet/typfouten. Evidente onjuistheden in de bevestigingse-mail kan Wijnhuis Blerick bv ook na verzending van deze e-mail nog corrigeren.

Bestellingen worden maximaal 10 werkdagen na de afleverdatum inde winkel, apart gehouden.

De klant is, ook als hij zijn bestelling niet ophaalt, verplicht tot betaling van de opgegeven prijs van de goederen.


Bezorgen bestelling

Wijnhuis Blerick bv streeft ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na opdracht uit te leveren. Het aflevermoment wordt in overleg met u vastgesteld.
Binnen een straal van 50 kilometer vanaf Venlo (in Nederland) wordt de levering van uw bestelling zoveel mogelijk door wijnhuis-online/wijnhuisblerick zelf verzorgd dit is geheel gratis.. Leveringen volgens de in de website genoemde voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Wijn-online/Wijnhuis Blerick brengt € 7,95 in rekening aan bezorgkosten voor bestellingen in de rest van Nederland waarbij voor de Waddeneilanden een extra toeslag berekend wordt. Dit wordt bij de bepaling van het totaalbedrag op de website en in de bevestigingse-mail ook duidelijk aangegeven.

Wijnhuis Blerick bv verkoopt geen alcohol aan klanten jonger dan 16 jaar. Wijnhuis Blerick bv behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel over de leeftijd, de klant om een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Het risico tijdens het transport van de bestelde artikelen is voor Wijnhuis Blerick bv. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Wijnhuis Blerick bv kunnen worden uitgesloten.

De bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven huisadres van de klant. Het is ook mogelijk bij de bestelling een ander bezorgadres op te geven. Het bezorgadres is het adres als zodaning wordt opgegeven Indien de klant niet aanwezig is, wordt het een 2e en zelfs een 3e keer aangeboden.

Retouren

Indien de klant binnen 7 werkdagen na afhalen/bezorgen bij nader inzien bepaalde producten toch niet wil hebben, heeft hij het recht zonder opgaaf van redenen, deze terug te brengen.

De klant neemt voor de retourzending eerst telefonisch contact op met Wijnhuis Blerick bv.

De artikelen kunnen worden aangeboden in de winkel van Wijnhuis Blerick bv Wieenpassage 36 5921 GD Venlo-Blerick. of per post retour worden gestuurd.

Voorwaarde om de bestelling of een deel daarvan te kunnen retourneren, is dat de originele factuur wordt meegezonden/meegebracht, de retourbon volledig is ingevuld en dat de artikelen ongeopend/onbeschadigd en indien mogelijk in de originele verpakking worden geretourneerd.

Indien de retourzending niet vooraf bij Wijnhuis Blerick bv is aangemeld, heeft de klant geen recht op restitutie van de aankoopprijs.

Indien de klant de artikelen retour brengt in de winkel, ontvangt hij het bedrag, mits de retourzending aan de voorwaarden voldoet, direct contant retour.

Indien de klant de artikelen per post retour stuurt, wordt het bedrag, mits de retourzending aan de voorwaarden voldoet, teruggestort op zijn bank/girorekening. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Wijnhuis Blerick bv behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt, geopend of na ontvangst door de klant zijn beschadigd.


Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkel www.wijnhuis-online.nl behoren Wijnhuis Blerick bv toe. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van wijnhuis Blerick bv de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

 

Overig

Communicatie tussen wijnhuis Blerick bv en de klant geschiedt per e-mail, behalve wanneer in deze voorwaarden is beschreven dat daarvan wordt afgeweken. De door Wijnhuis Blerick bv  opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de klant.

De e-mail wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij de ontvanger het tegendeel kan bewijzen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst.

Wijnhuis Blerick bv streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zien. Producten kunnen echter afwijken van de op de website gepubliceerde afbeeldingen.

Wijnhuis Blerick is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Wijnhuis Blerick bv ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
Afbeeldingen van flessen of etiketten op onze website of in onze mailings kunnen afwijken van hetgeen u geleverd krijgt. Uiteraard is het geleverde product gelijk aan het bestelde product.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.
Wijnhuis Blerick bv is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

Wijnhuis-online.nl

  • Collectie "Wereldse wijnen"
  • Betrouwbare service
  • Kleine bestel volumes
  • Privacy Policy

Contact Info

  • Wijnhuis Blerick bv
  • Wieënpassage 28
  • 5921 GD Blerick/ Venlo
  • 077-324 09 09
Cookies & Privacy Policy

Door op accepteren te klikken, stem je in met het gebruik van alle cookies op onze website. Selecteer privacy instellingen om te bepalen welke cookies u wel of niet wilt toestaan